ΕΙΣΙΤΗΡΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

2021 - 2022

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΣΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου αυτών με σκοπό την προώθηση και ικανοποίηση της αίτησης αγοράς/ανανέωσης εισιτηρίων διαρκείας καθώς και τη συμμόρφωσή της με την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στοιχείο γ' του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ»). Επίσης, εφόσον έχει λάβει τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ίδιας ή / και συνεργαζόμενων με αυτήν εταιριών ή / και χορηγών.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος , σύμφωνα με το άρθρ.6.1 στοιχείο α' του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ») δηλώνω ότι η υποβολή του email μου έγινε με την ελεύθερη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία τούτου με τον σκοπό την παροχή / ανανέωση εισιτηρίου διαρκείας της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.
Δηλώνω ότι η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά μου στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ίδιας ή / και συνεργαζομένων με αυτήν εταιριών ή / και χορηγών.
Προσωπικά Στοιχεία Παιδιού.
Η παρούσα αίτηση απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν άτομα κάτων των 18 ετών συλλέγονται με την έγκυρη συγκατάθεση του γονέα / κηδεμόνα τους.
Εκπτωτικά / Δωρεάν Εισιτήρια Διαρκείας
Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ δύναται να επεξεργάζεται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά με σκοπό την παροχή εκπτωτικών / δωρεάν εισιτηρίων διαρκείας στους δικαιούχους. Η επεξεργασία των ως άνω δικαιολογητικών πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για να διαπιστωθεί ότι στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου συντρέχουν οι προϋποθέσεις παροχής ή ανανέωσης εκπτωτικού / δωρεάν εισιτηρίου διαρκείας.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος , σύμφωνα με το άρθρ.9.2 στοιχείο α του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ») δηλώνω ότι εκφράζω ελεύθερα τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) αποκλειστικά για το σκοπό της παροχής ή ανανέωσης εκπτωτικού / δωρεάν εισιτηρίου διαρκείας.
Ο/ Η υπογεγραμμένος/η έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που έχει παραχωρήσει στην ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
Επιθυμώ την αγορά εισιτηρίου διαρκείας της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ και δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που συμπλήρωσα ανωτέρω είναι αληθή και ότι δεν έχω τιμωρηθεί για παράβαση του άρθρου 130 (περί τήρησης φιλάθλου πνεύματος) του Ν.2725/1999 όπως ισχύει. Επιπλέον αποδέχομαι όλους τους σχετικούς όρους που έχει θέσει η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, οι οποίοι μου γνωστοποιήθηκαν και έχουν ως εξής:

1.Για την απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας απαιτείται η συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων στη σχετική αίτηση. Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση εισιτηρίου διαρκείας.

2.Το εισιτήριο διαρκείας ισχύει για όλους τους αγώνες με γηπεδούχο την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, εκτός από την περίπτωση τιμωρίας της ομάδας και διεξαγωγή του αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, οπότε ο δικαιούχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης κατά της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ. Σε περίπτωση αλλαγής έδρας λόγω τιμωρίας της ομάδας και περιορισμένης χωρητικότητας του γηπέδου στο οποίο θα αγωνιστεί η ομάδα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

3.Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, πρωτοπόρος στην προσπάθεια για την καταστολή της βίας και την ασφαλή διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων επιθυμεί και υποδεικνύει την πλήρη συμμόρφωση των φιλάθλων της με τα μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους. Έτσι ο κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους νόμους και τον κανονισμό του γηπέδου. Απαγορεύεται η εντός του γηπέδου κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ή άλλων από το νόμο απαγορευμένων ουσιών. Γνωστοποιείται στους φιλάθλους ότι για λόγους ασφαλείας, λειτουργεί κύκλωμα παρακολούθησης (κάμερες) για την καταγραφή αυτών που συμβαίνουν στο γήπεδο. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η εσκεμμένη κάλυψη του προσώπου του φιλάθλου που αποσκοπεί στην απόκρυψη της ταυτότητάς του. Η αγορά του εισιτηρίου συνιστά σιωπηρή συναίνεση του φιλάθλου και αποδοχή της λειτουργίας κυκλώματος παρακολούθησης στο γήπεδο αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας.

4.Σε περίπτωση κατά την οποία τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σε σχέση με την φίλαθλη ιδιότητα και τις υποχρεώσεις και για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο, ο κάτοχος διαρκείας υποχρεούται όπως συμμορφωθεί με τις ισχύουσες διατάξεις άλλως δεν θα έχει δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο με το παρόν εισιτήριο διαρκείας.

5.Σε κάθε περίπτωση παράβασης νόμου ή αποδεδειγμένης ανάρμοστης συμπεριφοράς του κατόχου εισιτηρίων διαρκείας, η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ θα προβαίνει , κατά την κρίση της σε απαγόρευση της εισόδου του υπαίτιου φιλάθλου στο γήπεδο ακόμα και οριστικά, στην αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής της ζημιάς, καθώς και στην διαβίβαση της σχετικής παραβατικής συμπεριφοράς στον αρμόδιο Εισαγγελέα προς άσκηση ποινικής δίωξης.

6.Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου διαρκείας, ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει αμέσως στην ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, προκειμένου να ακυρωθεί το απολεσθέν εισιτήριο και να αντικατασταθεί με καινούριο.

7.Για την αγορά και παραλαβή εισιτηρίου διαρκείας από ανήλικο από 14 έως και 17 ετών απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του/των ασκούντος/-ων τη γονική μέριμνα. Για την αγορά παραλαβή εισιτηρίου διαρκείας από ανήλικο κάτω των 14 ετών η σχετική αίτηση/σύμβαση θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται μόνο από τον/τους ασκούντα/ες τη γονική μέριμνα. Για την είσοδο και παραμονή του στο γήπεδο ο ανήλικος κάτω των 14 ετών πρέπει να συνοδεύεται από ενήλικα, τη σχετική δε ευθύνη αναλαμβάνει/-ουν πάντα ο ασκών/ οι ασκούντες τη γονική μέριμνα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστιοσελίδα http://www.atromitosfc.gr